Všeobecné uživatelské podmínky

Všeobecné uživatelské podmínky

Podmínky provozu linky

Tyto podmínky upravují pravidla volání na linku 90990 9099 / 0900 700 969 a s ním spojeného televizního pořadu s názvem „Eroskop“, které provozuje společnost TelemediaInteracTV Ltd. Jednotlivé úkony v rámci pořadu uvedeného v předchozí větě mohou vykonávat též třetí osoby zmocněné i pověřené společností TelemediaInteracTV Ltd.

I. Linka 909 90 9099 / 0900 700 969

 1. Linka 909 90 9099 je telefonní linka se zvláštním tarifem (cena hovoru: 90 Kč, včetně DPH ) ze Slovenska 0900 700 969 (2 EUR/min s DPH) zaměřená na poskytování kommunikačních služeb po telefonu. Tato linka je provozována 24 hodin denně. Pořad „ Eroskop “ (dále jen „Pořad“ nebo „Soutěž“) je všeobecná zábavná soutěž pro diváky, přičemž soutěžící, kteří se dovolají do studia a splní podmínky této Soutěže, mohou hrát s moderátorkou Pořadu o ceny.
 2. Provozovatelem pořadu Eroskop je společnost TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED se sídlem ARCH. MAKARIOS III,195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS VAT: CY10147566V 
 3. Company Reg. no.: HE144566 (dále jen “Provozovatel”).
 4. Agregátorem telefonní linky 909 90 9099 je Advanced Telecom Services s.r.o., se sídlem Rosmarin Business Center, Dělnická 12, 170 00, Praha 7 a telefonní linky 0900 700 969 Slovanet, a.s, se sídlem Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

II. Spojenína linku 909 90 9099 / 0900 700 969

 1. Linka 909 90 9099 / 0900 700 969 funguje 24 hodin denně. Volající mají možnost vybrat si z nabídkového menu z právě dostupných možností.
 2. Probíhá-li právě vysílání Pořadu a volající si zvolí možnost přepojení do studia, čekání na spojení je doprovázeno poslechem erotických horoskopů.
 3. Další možností volajícího je přepojení na operátorky, které jsou připraveny na svém telefonu. Vedle náhodného přepojení na libovolnou, právě dostupnou operátorku, si volající mohou vybrat operátorku podle tematické volby, nebo se volající mohou obrátit přímo na konkrétní operátorku (pokud je dostupná), a to volbou jejího osobního kódu.
 4. Zvolí-li volající konkrétní operátorku, která není zrovna dostupná, je vrácen na začátek nabídkového menu.

III. Přihlášení do Pořadu

 1. Přihlásit se do Pořadu mohou zájemci pouze prostřednictvím telefonní linky 909 90 9099 / 0900 700 969.
 2. Do studia bude přepojen soutěžící, který splní podmínky uvedené v kapitole IV a V a dostane se na něj řada během vysílání pořadu.
 3. Na každého volajícího se vztahují tyto podmínky.

IV. Podmínky účasti a pravidla Soutěže Eroskopu

 1. Soutěže se mohou zúčastnit volající, kteří v době přímého přenosu Pořadu dovršili věku 18 let, rozumí a mluví dobře česky.
 2. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci a spolupracovníci společností TelemediaInteracTV Ltd., včetně osob blízkým těmto osobám dle ust. §116 občanského zákoníku. Soutěžit dále nemohou členové štábu Pořadu, kteří se podílí na přípravě a výrobě Pořadu, a osoby blízké těmto osobám dle ust. §116 občanského zákoníku.
 3. Volající na linku 909 90 9099 / 0900 700 969, který zvolí možnost přepojení do studia, je přepojen na základě pořadí, ve kterém se dovolali. Je-li zájemců o spojení do studia více, je přepojen pouze jeden z nich, a to ten volající, který čeká na lince na spojení do studia nejdéle.
 4. Volající, který je propojen do studia bezprostředně odpovídá na otázku, či dává pokyn k provedení úkolu. Volající, pokud odpoví napoloženou otázku či dá pokyn k úkolu, nemůže tuto svoji odpověď či pokyn dodatečně změnit. Za platnou je považována pouze první odpověď soutěžícího.
 5. Případné možnosti výběru otázky či soutěžního úkolu předkládá moderátorka v průběhu vysílání Pořadu.
 6. Je-li více různých variant „výhry“, seznamuje moderátorka s těmito variantami divákyv průběhu vysílání Pořadu.
 7. Ve všech hrách v Pořadu, které jsou jazykového rázu, se uznává za správnou pouze ta odpověď, která je v souladu s českým a slovenským jazykem a pravopisem. Ve hrách, kde je správnou odpovědí město, zvíře atd. se uznává za správnou odpověď pouze český a slovenský tvar daného slova. Např. jazyková podoba města München nebude uznána za správnou odpověď, uznána je pouze jeho česká (nebo slovenská) podoba: Mnichov.
 8. Soutěžící tímto výslovně upozorňujeme, že mohou na telefonní lince čekat delší čas z důvodu více volajících. Soutěžící výslovně upozorňujeme, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit. Důvodem je zejména vyřizování pohovorů jiných volajících s dramaturgem pořadu. Soutěžící výslovně upozorňujeme, že po celou dobu bude účtována shora uvedená cena hovoru. Cena hovoru bude soutěžícím promítnuta ve vyúčtování od jejich telefonního operátora.

 9. Volající, který odpoví spravně na otázku ve studiu, bude mít možnost vyhrát pouze 3x v jednom měsíci. Přesný počet výher v každém měsíci, se bude evidovat u každého výherce, podle jeho jména. Vyplacené budou pouze první 3 částky v daném měsíci.

V. Pravidla hovorů na lince 909 90 9099 / 0900 700 969

Pokud volající kdykoliv během jeho volání nerespektuje pokyny moderátorky/ moderátora či dramaturga pořadu, nemluví srozumitelně, svým chováním a vystupováním může poškodit Pořad, či použije výrazy v rozporu s platnými právními předpisy upravujícími televizní vysílání v ČR či dobrými mravy obecně, bude s ním hovor ukončen a volající tak ztrácí možnost odpovědět na soutěžní otázku, či na přepojení do studia, či nárok na případnou výhru.

Nepovolené jsou zejména výrazy týkající se:

 • sexu s mladistvými (pod 18 let), nebo s osobou zjevně se jevící jako mladší 18 let;
 • sexu příbuzných v řadě přímé nebo se sourozencem (např. matka a syn, bratr a sestra);
 • obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku;
 • sexuálního styku se zvířaty (tedy i např. jejich osahávání i jiné sexuální aktivity člověk + zvíře);
 • mučení a násilí; patří sem i všechny formy sadomasochistických praktik, kde by mohlo dojít ke zranění s vážnými následky na zdraví;
 • ukájení se na lidských ostatcích (i jejich hanobení);
 • genocidy (rasově motivované sexuální i jiné ponižování osob);
 • lidských výkalů ve spojení se sexualitou (např. popisování moče a stolice, krve apod.);
 • spojenou se zbraněmi, drogami, alkoholem podávaný mladistvým, vraždou, znásilněním, zacházením s rukojmími a další trestné činy, spojené se sexuálním obsahem.

VI. Reklamační řád a protesty

 1. V případě, že v průběhu spojení dojde k selhání spojení (např. volající ztratí signál), v důsledku čehož volající nestihne odpovědět, nebo nebude možné jednoznačně určit volajícího, ztrácí volající nárok odpovídat na soutěžní otázku, či na přepojení do studia, či nárok na případnou výhru.
 2. V případě, že správná odpověď na otázku byla moderátorkou/ moderátorem Pořadu mylně vyhodnocena jako chybná, může volající vznést protest a výhra mu bude přiznána. Soutěžící tímto výslovně upozorňujeme, že se moderátorka může dopustit chyby a mají následně právo na protest.

 3. Pokud se kdykoliv po skončení Pořadu zjistí, že chybná odpověď volajícího na otázku byla omylem na straně Provozovatele vyhodnocena jako správná, nebude výsledek dosažený volajícím zpětně anulován; toto však neplatí pro případy úmyslného jednání ze strany volajícího, které by k takovému výsledku vedlo.
 4. V případě jakýchkoliv technických problémů při natáčení Pořadu může být Pořad přerušen, v takových případech ztrácí volající nárok odpovídat na soutěžní otázku, či na přepojení do studia, či zadat úkol.
 5. Reklamace a protesty se zasílají písemně na adresu Provozovatele, či e-mailem na adresu infocz@calltv.com.Reklamace a protesty musí být zaslány nejpozději do 10 dnů ode dne vysílání pořadu, jinak soutěžící ztrácí právo na jejich uplatnění.

VII. Ceny a výhry

Výhry v Soutěži podléhají zdanění ve smyslu platných právních předpisů a výhercům se poukazují zpravidla do 30 dnů od data vysílání Pořadu, ve kterém tuto výhru získali, nejpozději však 90 dnů od data vysílání daného Pořadu. Výhra se doručuje na výhercem udanou adresu a Provozovatel není povinen vyhledávat jinou adresu bydliště výherce. Nepodaří-li se výhru doručit výherci na jím udanou adresu, je výhra uložena u Provozovatele a výherce má povinnost si ji vyzvednout nejpozději do 120 dnů od data vysílání daného Pořadu, jinak výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Provozovatele.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou vydány v souladu s Obecnými doporučeními pro poskytování Audiotexových služeb a tyto podmínky jsouzveřejněny na internetové stránce
 2. calltv.com/eroskop/

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit. V takovémto případě pozbývá účinnosti předcházející znění podmínek a provoz na lince 909 90 9099 / 0900 700 969 se řídí novým zněním podmínek.

Dne 03.12.2015